Regulamin

Sklep online/internetowy znajdujący się pod adresem www.konkretnasztuka.pl jest prowadzony przez firmę AMSO S.C ul. Czarnowiejskiej 84 nr NIP:677-230-55-18. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzony przez Prezydenta Krakowa nr 5306/2003 oraz Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzony przez Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice nr 2892.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedawca / Gwarant -AMSO S.C ul. Czarnowiejskiej 84 nr NIP:677-230-55-18 Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzony przez Prezydenta Krakowa nr 5306/2003 oraz Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzony przez Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice nr 2892. Z oddziałami w Warszawie, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie.

Sklep internetowy - znajduje się pod adresem www.konkretnasztuka.pl i za pomocą tej witryny odbywa się dokonywanie sprzedaży towarów. W transakcjach nie ma obecności żadnej ze stron, a w celu dokonania sprzedaży wykorzystywany jest internet.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.konkretnasztuka.pl;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym. Towary używane posiadają gradację stanu wizualnego oraz technicznego. W zależności od oceny przez AMSO S.C noszą one odpowiednią gradację A+,A,A-,B,B-,C oraz dokładny opis różnic pomiędzy poszczególnymi gradacjami. Zdjęcia wszystkich Towarów mają charakter poglądowy i nie przedstawiają rzeczywistego stanu oraz wyglądu Towaru. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy AMSO Spółka Cywilna a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy, Klient wypełniając formularz zamówienia składa jedynie ofertę kupna określonego towaru. Momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży między sklepem a kupującym jest moment w którym potwierdzamy dostępność danego przedmiotu w mailu zwrotnym, po dokonaniu wyboru oferty przez klienta.

Koszyk – rodzaj formularza, za którego pomocą Klient składa Zamówienie.

Rejestracja – przesłanie danych osobowych w celu założenia Konta. Jednoczesna akceptacja możliwości przetwarzania danych w celach realizacji zamówienia firmą współpracującym z AMSO S.C oraz w celach marketingowych.

Konto – profil utworzony po dokonaniu czynności Rejestracji. Konto może być prywatne lub firmowe. Konto umożliwia dokonywanie zakupu Towarów. Nazwa Konta jest niezmienna i nieusuwalna.

Cena – koszt zakupu Towaru. Cena nie zawiera kosztu dostarczenia towaru. Cena to zakup Towarów innych niż przenośne (laptopy, notebooki, tablety, smartfony itp.) wyrażana jest w wersji brutto z uwzględnieniem aktualnej stawki VAT. W przypadków Towarów przenośnych (laptopy, notebooki, tablety, smartfony itp.) przekraczających wartość zamówienia 20 000 złotych cena zostanie wyrażona netto zgodnie z przepisami regulującymi kwestię stosowania odwrotnego obciążenia.

Koszt dostawy – cały koszt dostarczenia Zamówienia do Klienta, zmienna określana przez stronę konkretnasztuka.pl w sekcji Koszyk

Hot Staff – promocja na określone towary, w określonym czasie

Gwarancja – czynności oraz czas, w którym Klient otrzymuje wsparcie techniczne ze strony Sprzedawcy/Gwaranta.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod konkretnasztuka.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.konkretnasztuka.pl, prowadzony jest przez AMSO Spółka Cywilna Dawid Grabowski, Mateusz Kwiecień z siedzibą w ul. Czarnowiejska 84 30-054 Kraków oznaczona nr NIP 6772305518 oraz REGON 120634341. Właścicielowi przysługuje również prawo majątkowe łącznie z prawami autorskimi. Zdjęcia Towarów, opisy, znaki i inne elementy witryny są własnością www.konkretnasztuka.pl i mają charakter reklamowy. Wykorzystywanie ich bez zgodny właściciela jest zabronione i może skutkować konsekwencjami prawnymi.

2.4 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą Javy, lub

b) Chrome w wersji 14 lub nowszej z włączoną obsługą Javy

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 1024 pikseli.

d) aktywne konto e-mail inaczej adres e-mail np. xxx@xxx.pl

2.5 Przed dokonaniem czynności Rejestracji oraz Zamówienia Klient ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.

2.6. Nowe produkty sprzedawane za pośrednictwem www.konkretnasztuka.pl objęte są gwarancją producentów.

2.7. Towary poleasingowe/używane. Sprzedawca zapewnia ich poprawne działanie, chyba, że treść ogłoszenia stanowi inaczej. Sprzedawca udziela Klientowi gwarancję przez okres 12 miesięcy od daty widniejącej na dokumencie sprzedaży, chyba, że treść ogłoszenia stanowi inaczej. Na baterię w przedmiotach używany/poleasingowych przenośnych Sprzedawca udziela gwarancji na 90 dni. Gwarantowana praca na baterii to 60 minut przy normalnym obciążeniu, chyba, że treść ogłoszenia stanowi inaczej.

a) Okres gwarancji może zostać wydłużony za odpowiednią opłatą. Wartość ta jest zmienna i wyliczana jest przez sprzedawcę po zgłoszeniu chęci z korzystania z niej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, że nie wszystkie produkty mogą mieć wydłużoną gwarancję.

2.8 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów. Klient przed wydaniem sprzętu w celach dokonania naprawy (skorzystania z gwarancji) winien we własnym zakresie stworzyć kopię zapasową danych z dysku twardego lub innego nośnika masowego przechowującego dane.

2.9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://konkretnasztuka.pl/Regulamin-cterms-pol-81.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Rejestracja w Sklepie

3.1 Rejestracja w Sklepie w celu założenia Konta Klienta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W odpowiednich pola podaje się swoje imię i nazwisko, adres e-mil, ustanawia swoje hasło dostępu, określa się charakter konta (firmowy/prywatny) oraz akceptuje Regulamin. Rejestracja jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na otrzymywanie oferty handlowej od AMSO S.C i podmiotów z firmą związanych na adres e-mail na podstawie ustawy o świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz.1204).

3.2 Konto wykonane w procesie Rejestracji jest własnością Klienta. Nie powinno się udostępniać swojego Konta osobom trzecim. W przypadku firm Konto może być udostępniane w zakresie regulacji wewnątrz firmowych.

3.3 Rejestracja w Sklepie oraz korzystanie z jego funkcji jest nieodpłatne.

3.4 Po dokonaniu czynności Rejestracji w Sklepie logowanie się do swojego Konta odbywa się za pomocą : Login / Nr karty stałego klienta / E-mail, Facebooka, Google+, Paypal oraz hasła ustanowionego w procesie Rejestracji.

3.5 Sklep przewiduje możliwość usunięcia Konta Klienta ze Sklepu. Należy w tym celu wysłać wiadomość e-mail na adres e-mail sklep@amso.pl w treści podając wszystkie dane Konta.

IV. Realizowanie Zamówienia

4.1 Zamówienie Towaru ze Sklepu można dokonać za pomocą dwóch dróg kontaktu z nami.

Za pomocą Sklepu,za pośrednictwem Konta.

Drogą mailową pisząc do wybranego punktu:


sklep@amso.pl (Kraków), warszawa@amso.pl (Warszawa), katowice@amso.pl (Katowice), lodz@amso.pl (Łódź), lublin@amso.pl (Lublin),rzeszow@amso.pl (Rzeszów)

4.2 Złożenie zamówienia za pośrednictwem Konta wiąże się z wykorzystaniem funkcji Koszyk. Klient Zmawia wskazany przez siebie Towar ze strony konkretnasztuka.pl , a następnie klika przycisk „dodaj do koszyka. Strona automatycznie przekierowuje Klienta do kolejnych etapów, w których Klient określa w szczególności zawartość Koszyka, specyfikację Towaru, akceptuje cenę Towaru, wybiera formę dostawy, akceptuje Cenę Kosztu Dostawy, wskazuje Adres dostarczenia, wybiera formę Płatności i potwierdza realizację zamówienia zarówno za pośrednictwem witryny, jak i linkiem wysłanym na podany w procesie Rejestracji adres e-mail.

4.3 Zamówienie wykonane przez Klienta przy użyciu Konta lub za pomocą drogą e-mail jest wyrażenie woli klienta na zawarcie umowy i zapłaty za towar. Momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest potwierdzenie przez obsługę Sklepu wykonanie zamówienia.

4.4 W ramach złożenia Zamówienia drogą e-mail lub za pomocą Konta w odpowiednich etapach można skorygować konfiguracje Towaru oraz poprawić dane osobowe lub anulować zamówienie. W momencie przyjęcia Zamówienia do realizacji Klient może mieć utrudnioną możliwość zmiany Zamówienia. Obsługa Sklepu oraz Sprzedawca dokona wszelkich starań, aby, umożliwić Klientowi rządne przez niego zmiany do momentu wysyłania towaru. Zmienione zamówienie podlega tym samym punktom czyli 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.

4.5 Warunki Zamówień z inną specyfikacją ustalane są z Klientem indywidualnie za pomocą wymienionych w punkcie 4.1 adresów e-mail.

4.6 Towar jest wysyłany i dostarczany za pośrednictwem firmy zewnętrznej kuriera DPD, GLS, Raben, DSV, Inpost, Poczta Polska. Koszt dostawy pokrywa Klient. Sprzedawca i obsługa Sklepu nie odpowiada za czas realizacji Zamówienia przez kuriera. Dostawa towaru odbywa się tylko na terenie Polski.

4.7 Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT. Dokładane do każdej przesyłki. Stanowi jednocześnie Gwarancje na Towar.

4.8 Zakupy w Sklepie można opłacić w poniżej opisanych sposobach (do wyboru):

a) Przelewem na rachunek bankowy, na podstawie FV proforma/ zamówienie Klienta lub na podstawie numeru Zamówienia, na poniższe dane:

AMSO S.C.

ul. Czarnowiejska 84

30-054 Kraków

nr rachunku: 36 2490 0005 0000 4600 1093 2842

b) za pobranie, kwota uiszczana jest dostawcy Towary, rodzaj płatności to płatne przy odbiorze Towaru.

c) Za pośrednictwem tzw szybkich i tradycyjnych przelewów: Banki Spółdzielcze z Grupy SGB i BPS, Noble Bank, Orange Finanse, Raiffeisen Polbank, Masterpass, Przelew tradycyjny, mBank mRaty, PayPal, Przelewy24.

d) Kartą płatniczą lub kredytową. Przez stronę lub na miejscu w wybranej placówce Sklepu. Operatorem jest E-Serwis S.A

4.9 Sprzedawca ma prawo prowadzić za pośrednictwem Sklepu stosowane akcje promocyjne oraz rabatowe na stronie konkretnasztuka.pl

4.9.1 Składanie Zamówienia określonego w regulaminie przez Konsumenta wiąże się z dobrowolnym podaniem danych osobowych:

- Imię i nazwisko

- Adres

- Adres e-mil

- Numer telefonu

4.9.2 Składanie Zamówienia określonego w regulaminie przez Klienta nie będącego Konsumentem wiąże się z dobrowolnym podaniem danych osobowych:

- nazwa firmy oraz numer NIP

- Imię i nazwisko osoby składające Zamówienie

- Adres firmy

- Adres e-mailową

- Numer telefonu.

4.9.3 Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz nie jest odzwierciedleniem aktualnych stanów magazynowych. Informacje o asortymencie na stronie www.konkretnasztuka.pl nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

4.9.4 Do wysłanego sprzętu/odbieranego w punkcie Towaru może zostać wydany zasilacz/bateria zamiennik o parametrach zbliżonych do oryginalnego.

4.9.5 Towar zostanie wysłany w jak najkrótszym czasie, w miarę możliwości. Z reguły przyjmuje się 2-3 dni robocze.

V Odstąpienie od umowy

5.1 Klient, który wedle ustawy o Prawach Konsumenta jest Konsumentem dokonując zakupu w Sklepie może odstąpić od umowy sprzedaży towary bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie towaru z wyjątkiem:

- sprzęty, który był dostarczony osobno, partiami lub w częściach. W tym momencie termin liczony jest od przyjęcia ostatnie partii/części.

- dostarczane regularnie przez czas określony na podstawie umowy wówczas termin odstąpienia liczy się od wejścia w posiadanie pierwszej rzeczy/części/partii.

5.2. Konsument musi zwrócić sprzęt do Sprzedawcy we własnym zakresie nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował odbiór Towaru we własnym zakresie. W innym wypadku zwrot będzie anulowany.

5.3 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru. Zmiany te mogą wynikać z korzystania ze sprzętu wykraczające poza konieczny proces do stwierdzenia działania i poprawności konfiguracyjnej Towaru.

5.4 Sklep zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta oraz dostarczeniu Towaru do Sklepu. Sklep dokonuje zwrotu płatności na konto podane w Oświadczeniu stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

5.5 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres MD Logistics Aleksandrowice 148, 32-084 Aleksandrowice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

VI Reklamacje

6.1 Warunkiem skorzystania z reklamacji jest przesłanie Towaru na adres Sklepu na koszt Klienta.

6.2 Klient zobowiązany jest sprawdzić w obecności osoby dostarczającej sprzęt stan Towaru, w szczególności ilość, kompletność, zgodność z umową kupna sprzedaży zamawianego Towaru. W przypadku stwierdzenia wad technicznych albo uszkodzeń powstałych dostawy Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody wraz z informacją o jego zakresie. Protokół musi być podpisany przez Klienta oraz podmiot, który dostarczył Towar. Sporządzenie protokołu jest konieczne do dochodzenia roszczeń Klienta. Klient po zaistniałej sytuacji powinien niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu.

6.3 Układ klawiatury inni niż przyjęty w Polsce nie stanowi wady towaru i nie podlega reklamacji.

6.4 Zdjęcia na stronie www.konkretnasztuka.pl nie mogą stanowić podstaw do reklamowania towaru.

 

VII. Warunki gwarancji

7.1 Czas naprawy sprzętu przez Gwarant wynosi do 14 dni roboczych od chwili dostarczenia do serwisu. Czas ten może ulec zmianie na skutek zmiennej dostępności części jako przyczyna niezależna. Czas ten może też ulec wydłużeniu w wyniku wykrycia przez serwis zatajonych informacji o zalaniu, ingerencji osób postronnych lub innych przyczyn komplikujących naprawę sprzętu. (nie dotyczy usługi Amso24),

7.2. Czas naprawy usługi Amso24 wynosi do 24 godzin od chwili dostarczenia do Gwaranta. Czas ten może też ulec wydłużeniu w wyniku wykrycia przez serwis zatajonych informacji o zalaniu, ingerencji osób postronnych lub innych przyczyn komplikujących naprawę sprzętu.

7.3. Warunkiem rozpoczęcia naprawy lub usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zlecenia serwisowego. Zgłoszenie sprzętu Klienta do Gwaranta może nastąpić na 2 sposoby:

-osobiście w serwisie, przynosząc sprzęt i wypełniając zgłoszenie

-wysyłając sprzęt oraz wypełnione wirtualne zlecenie naprawy pod tym adresem : https://serwisant-online.pl/ca/7t6o9c/login (nie dotyczy usługi Amso24)

7.4 W przypadku usługi Amso24 Gwarancja „od drzwi do drzwi”. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w 24 godziny, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa Sprzedawca (w przypadku zatwierdzonej reklamacji).

Aby skorzystać z gwarancji door to door:

- Klient kontaktuje się z obsługą Sklepu.

- Klient podaje dane, dzięki którym odnajdziemy zamówienie. Klient ustala szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.

GWARANCJA DOOR TO DOOR JEST DOSTĘPNA TYLKO DLA KLIENTÓW USŁUGI AMSO24.

7.5.Naprawy wykonywane są naprawami gwarancyjnymi.

7.6 Gwarant w żadnym wypadku nie bierze odpowiedzialności za dane zgromadzone w pamięci urządzeń oraz ich ustawienia systemowe. Prosimy o wykonywanie kopii zapasowych przed oddaniem urządzenia do naprawy. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje ewentualnego przywrócenia ustawień fabrycznych oraz aktualizacji oprogramowania dostarczonego do naprawy lub wyceny urządzenia.

7.7. Gwarant co do zasady udziela 90 dniowej gwarancji na realizowane naprawy chyba, że ustalono inaczej.

7.8. Gwarancja Gwaranta nie obowiązuje w przypadku napraw z częściami dostarczonymi przez klienta. Z gwarancji wyłączone są także naprawy płyt głównych uszkodzonych w wyniku kontaktu z cieczą.

7.9. Potwierdzeniem gwarancji jest faktura, paragon lub inny dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za naprawę.

7.9.1 Gwarancję anulują uszkodzenia mechaniczne urządzenia, zalania, zawilgocenia, działania temperatury i innych czynników o parametrach nie dopuszczalnych przez producenta, nieuzgodnione próby napraw oraz uszkodzenia spowodowane przez czynniki lub podzespoły o których nieprawidłowym działaniu klient nie poinformował serwisu.

7.9.2 Warunkiem skorzystania z gwarancji jest zgłoszenie problemu w ciągu 14 dni od jego wystąpienia ale nie później niż w ostatnim dniu gwarancji.

7.9.3. Klient przy oddaniu sprzętu otrzymuje pisemne potwierdzenie przyjęcia urządzenia do naprawy. W przypadku wątpliwości co do personaliów osoby odbierającej sprzęt, potwierdzenie jest dokumentem koniecznym do odbioru sprzętu.

7.9.4 Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści jeśli szkoda nie jest winą Serwisu lub czas naprawy wydłuża się z przyczyn od Serwisu niezależnych (opóźnienia w dostawie, niedostępność towaru, czasowy brak możliwości technicznych dokonania naprawy) /art. 361-363 K.C./.

7.9.5 Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe lub inne wolne od wad, przynajmniej tej samej klasy, gdy:

- w okresie gwarancji dokonano trzech napraw zakwalifikowanych, jako naprawy gwarancyjne, a

sprzęt nadal wykazuje usterki lub

- serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie usterki nie jest możliwe

7.9.6 Gwarancja 12 miesięcy obejmuje produkty poleasingowe na stronie za wyjątkiem :

-produkty w klasie B i C

Na produkty w klasie B i C udzielamy 6 miesięcy gwarancji, chyba że informacja na karcie produktu mówi inaczej.

-Drukarki

Na drukarki udzielamy 6 miesięcy gwarancji

-Baterie do laptopów

Na baterie kupowane wraz z laptopami udzielamy 3 miesiące gwarancji od daty zakupu.

Minimalny czas pracy na używanej baterii sprzedawanej wraz z laptopem wynosi 1h (godzina)

Nowe produkty sprzedawane za pośrednictwem www.konkretnasztuka.pl objęte są gwarancją producentów.

7.9.7 .Klient oddając sprzęt do naprawy dobrowolnie akceptuje niniejszy regulamin.

7.9.7 W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Serwis może obciążyć Reklamującego kosztami za wykonanie testów, transport, poświęcony czas czy też ekspertyzę.

7.9.8 Gwarancja dotyczy sprzętu zakupionego w sklepach AMSO S.C oraz na www.konkretnasztuka.pl o wymienionym w dowodzie zakupu numerze fabrycznym. Gwarancja obejmuje tylko teren Polski.

7.9. 9. Okres Gwarancji rozpoczyna się od daty wydania Towaru Nabywcy i trwa zgodnie z informacją na karcie Towaru lub na postawie tego Regulaminu. Okres Gwarancji wydłuża się o czas udokumentowanej naprawy.

7.9.9.1 Rękojmia ograniczona do 12 miesięcy od daty zakupu - czas na reklamację z tytułu rękojmi - 12miesięcy. Rękojmia jest wyłączona dla Przedsiębiorców

VIII Dane Osobowe

8.1 Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie lecz są one niezbędne do świadczenia usług dla Klienta.

8.2 Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług w różnych formach w tym drogą elektroniczną. Sprzedawca może udostępniać dane podmiot trzecim w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Towaru. Sprzedawca ma prawo wysyłać Klientom informacje handlowe drogą elektroniczną.

8.3 Klient posiada dostęp do swoich danych osobowych. Ma prawo do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawione lub usuwane po zalogowaniu na konto Klienta lub poprzez kontakt drogą e-mailową.

8.4 Na życzenie organów sprawiedliwości lub podmiotów uprawnionym do danych osobowych Klientów mogą być udostępnione przez Sprzedawcę.

8.5 Klient dokonując zakupu Towaru w promocji Hot Staff zgadza się na ujawnienie dwóch pierwszych oraz dwóch ostatnich znaków Konta na stornie promocji Hot Staff. Pełne dane Konta nie zostaną przekazane osobom niezwiązanym ze Sprzedawcą

8.6 Promocja Hot Staff przeznaczona jest tylko dla Klientów korzystających z www.konkretnasztuka.pl lub aplikacji AMSO.

 

IX Postanowienia końcowe

9.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.4 Sprzedawca ma prawo zmienić Regulamin.

9.5 Sprzedawca dokłada wszelkich starań by usługi przez niego świadczone były na najwyższym poziomie. Sprzedawca nie może wykluczyć czasowego zatrzymania Sklepu w szczególnych przypadkach jak konieczność konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu, modernizacji, rozbudowy, awarii, problemów technicznych, zmiany serwera, zmiany operatora Sklepu.

 

pixel